Privacyverklaring

Privacyverklaring Piu Therapy

Più Therapy, gevestigd te Maasmechelen en geleid door Più Therapy Vof (ondernemingsnummer 0775.318.030), zaakvoerders Marjukka Bartelet en TTC Sica b.v. vertegenwoordigd door Alessandro Sica, hechten belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe therapeuten binnen Più Therapy met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Più Therapy persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Più Therapy;
 3. bezoekers van de website; www.piu-therapy.com
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Più Therapy;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met Più Therapy contact opnemen of van wie Più Therapy persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 7. Verwerking van persoonsgegevens

Più Therapy verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of

digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of

andere persoonsgegevens;

 1. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of

verwijzers;

 1. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Più Therapy zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 2. worden gegenereerd met behulp van video opnames of geluidsopnames met toestemming van

de betrokkene tijdens een behandeling

 1. gegenereerd worden tijdens een behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van E-health

toepassingen.

 1. Doeleinden verwerking

Più Therapy verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een psychotherapeutische behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een

betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 1. het verbeteren van de praktijk website www.piu-therapy.com;
 2. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in

informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website

worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar

zijn tot individuele bezoekers;

 1. het bewaken van de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 2. Rechtsgrond

Più Therapy verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder

dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming

vóór de intrekking;

 1. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst,

waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

 1. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te

houden of het BSN te registreren;

 1. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor

een bijeenkomst.

 1. Verwerkers

Più Therapy kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Più Therapy persoonsgegevens verwerken. Più Therapy sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Più Therapy deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Più Therapy deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

Più Therapy geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Più Therapy ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Bewaren van gegevens

Più Therapy bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Più Therapy hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers (Natuurlijke personen en vernootschappen), anders dan (financieel-)administratieve gegevens:

5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

 1. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 2. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar

wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 1. Wijzigingen privacystatement

Più Therapy kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Più Therapy gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Più Therapy te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met dhr. Sica Alessandro door een e-mailbericht te sturen naar info@piu-therapy.com

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Più Therapy persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Più Therapy door een e-mailbericht te sturen naar info@piu-therapy.com

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich

wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).